Bratislava: 0918 989 664

Pezinok: 0918 911 675

Špecializované zariedenie

Špecializované zariadenie Pezinok

V špecializovanom zariadení v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota.

V špecializovanom zariadení poskytujeme, zabezpečujeme a utvárame podmienky na:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • ošetrovateľskú starostlivosť,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  • úschovu cenných vecí,
  • záujmovú činnosť.

Postup pri prijatí do špecializovaného zariadenia

1. Podanie Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu do špecializovaného zariadenia na BSK.
Postup v ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ je nasledovný:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

– vyplniť tlačivo, ktoré nájdete na www.region-bsk.sk.

– k tlačivu doložiť prílohy aktuálne lekárske nálezy s príslušnou diagnózou (demencia, Alzheimer …), v žiadosti uviesť ako druh služby špecializované zariadenie a formu pobytu celoročnú

– tlačivo aj s prílohami podať osobne na Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Sabinovská 16, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava do podateľne tak, aby Vám na kópii potvrdili prevzatie

– odporúčame dať si skontrolovať žiadosť v Kancelárii prvého kontaktu – č. dverí 026 na prízemí, TEL: 02/48 264 931, e-mail: kancelariaprvehokontaktu@region-bsk.sk, úradné hodiny: PO a ST od 8.00 do 16.00 a v PIA od 8.00 do 12.00 hod.

– lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní, je potrebné sa na jej vybavenie priebežne informovať

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

2. Správoplatnenie vydaného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu do špecializovaného zariadenia.

-po doručení originálu je potrebné ísť osobne na BSK, vzdať sa možnosti odvolania a dať si na rozhodnutie vyznačiť právoplatnosť

– ak sa nevzdáte možnosti odvolania, čakáte ďalších 30 dní na uplynutie lehoty – aj v takomto prípade je potrebné dať si vyznačiť právoplatnosť na rozhodnutí

– kópiu rozhodnutia s vyznačenou právoplatnosťou doručiť do Casa Slovensko

3. Podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby BSK.
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

– vyplniť tlačivo, ktoré nájdete na www.region-bsk.sk. V kolónke názov poskytovateľa uviesť – Casa Slovensko n.o.

– k tlačivu doložiť kópiu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu s vyznačenou právoplatnosťou a ďalšie povinné prílohy – potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch

– žiadosť doručiť osobne aj s prílohami do podateľne BSK a na kópii si dať vyznačiť prevzatie

– správnosť a úplnosť žiadosti konzultovať v Kancelárii prvého kontaktu, tel.: 02/48 264 313

– Zazmluvnenie na finančný príspevok zo strany BSK na základe správne vyplnenej a kompletnej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je žiadosť zaradená do poradovníka BSK na finančný príspevok

– podstatný je dátum podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

– pracovník BSK vás kontaktuje po schválení zabezpečenia sociálnej služby

4. Podanie žiadosti o prijatie do špecializovaného zariadenia Casa Slovensko.
Po schválení zabezpečenia sociálnej služby zo strany BSK požiadate o prijatie do zariadenia Casa Slovensko.

5. V prípade voľných kapacít uzavrieme s vami Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby do špecializovaného zariadenia Casa Slovensko.

Zmluvu uzavrieme za predpokladu voľnej kapacity.
Sociálna služba sa poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi klientom a Casa Slovensko.

Tlačivo – online formulár – žiadosť o prijatie do CASA Slovensko

Spoznajte naše služby