Bratislava: 0918 989 664

Pezinok: 0918 911 675

Zariedenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov Pezinok

V zariadení pre seniorov poskytujeme sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov poskytujeme, zabezpečujeme a utvárame podmienky na:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • úschovu cenných vecí,
 • záujmovú činnosť.

Postup pri prijatí do zariadenia pre seniorov

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov na miestnom úrade v mieste trvalého bydliska záujemcu.

Formulár žiadosti vám poskytnú na príslušnom miestnom úrade. V prípade, že nemáte vydané rozhodnutie, môžeme prijať klienta v prípade zlého zdravotného stavu bezodkladne a dodatočne nám doložíte právoplatné rozhodnutie.

Podanie žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov.

Postup pri vzniku nároku na finančný príspevok v ZARIADENÍ PRE SENIOROV je nasledovný:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • vyplniť tlačivo, ktoré nájdete na stránke obce, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt
 • k tlačivu doložiť prílohy
 • aktuálne lekárske nálezy, v žiadosti uviesť ako druh služby máte záujem
 • tlačivo aj s prílohami podať osobne na príslušný obecný alebo mestský úrad do podateľne tak, aby Vám na kópii potvrdili prevzatie
 • lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní, je potrebné sa na jej vybavenie priebežne informovať

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

2. Správoplatnenie vydaného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov na miestnom úrade.

– po doručení originálu rozhodnutia o odkázanosti je potrebné ísť osobne na príslušný obecný alebo mestský úrad, vzdať sa možnosti odvolania a dať si na rozhodnutie vyznačiť právoplatnosť

– ak sa nevzdáte možnosti odvolania, čakáte ďalších 30 dní na uplynutie lehoty

– aj v takomto prípade je potrebné dať si vyznačiť právoplatnosť na rozhodnutí

– kópiu rozhodnutia s vyznačenou právoplatnosťou doručiť do Casa Slovensko

3. Požiadate telefonicky alebo písomne o prijatie do zariadenia pre seniorov Casa Slovensko.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si záujemca podáva Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

4. V prípade voľných kapacít uzavrieme s vami zmluvu o poskytovaní sociálnej služby do zariadenia pre seniorov Casa Slovensko.

Sociálna služba sa poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi klientom a Casa Slovensko.

Súčasťou zmluvy je aj výpočet úhrady za poskytované služby.
Záujemca o sociálnu službu má právo na výber druhu, formy a poskytovateľa sociálnej služby.

Tlačivo – online formulár – žiadosť o prijatie do CASA Slovensko

Spoznajte naše služby