Aktivity

Záujmová činnosť a aktivity v dome seniorov

Klienti Casa Slovensko n.o. sa majú možnosť zapojiť do pravidelných aj jednorazových aktivít, ktoré starostlivo pripravuje inštruktorka sociálnej rehabilitácie.

Každý klient má pripravený individuálny plán, ktorého úlohou je nielenže dobre poznať sociálnu a zdravotnú anamnézu klienta, ale stanoviť si s ním aj konkrétne ciele, ktoré majú napomáhať klientovmu progresu a podporovať ho v prežití plnohodnotného a kvalitného života.

Rozvrh aktivít Casa Slovensko tu:

Priestorová orientácia – je dôležitá v rámci voľného pohybu, v priestore, v ktorom sa pohybujeme, ale aj v rámci svojho tela. Znevýhodnení sú najmä seniori, ktorí trpia demenciou, typu Alzheimer – práve pre nich je charakteristická strata pamäte, zlá priestorová orientácia /vchádzanie do iných priestorov, blúdenie, zmätenosť z prostredia/. Nácvikom priestorovej orientácie podporujeme klientov k čo najvyššej miere sebestačnosti.

Kognitívne cvičenia – Kognitívny tréning, pamäťové cvičenie je tréning pamäti a iných poznávacích funkcií. Stimulujeme mozgovú aktivitu nad rámec každodenných činností. Pri cvičení zapájame tú časť mozgu, ktorá nie je bežne využívaná. Pre udržanie prípadne zlepšenie pamäte, myslenia, pozornosti, reči… využívame rôzne techniky: orientácia v čase, rozoznávanie farieb, rozoznávanie počasia, riešenie matematických príkladov…Tieto cvičenia u seniorov spomaľujú proces zhoršovania ich stavu, udržiavajú funkcie na dobrej úrovni.

Muzikoterapia – alebo, hudba lieči. Využívame melódiu, rytmus, hudobné nástroje, texty…, ktoré podporujú dobrú náladu, pozitívne menia správanie klientov. Umožňuje im verbálne a neverbálne sa prejaviť, nadväzovať medziľudské vzťahy. Pozitívne pocity odbúravajú stres s privolávajú pocity relaxácie. Muzikoterapia zároveň precvičovaním textov stimuluje pamäťové centrum. Častokrát je spev spojený aj s pohybom. Terapia hudbou prináša klientom úľavu od úzkosti, zaháňa nespavosť či depresie. Pomáha aj pri Parkinsonovej chorobe nakoľko zlepšuje pamäť aktivizuje svalový systém.

Šikovné ruky, šikovná myseľ – precvičujeme jemnú motoriku rôznymi spôsobmi. Cieľom týchto cvičení je rozvinúť pohybovú zručnosť- ruky…aby nám čo najdlhšie slúžili a pomáhali, keďže ich potrebujeme pri vykonávaní každodenných činností, napr. aj pri jedení. Precvičujeme:  – uchopenie príboru do ruky…a iné.

Tréning pozornosti – je preventívne cvičenie na posilňovanie pamäte a vitality seniorov. Prebieha individuálnou, ale aj skupinovou formou. Pri skupinách zaraďujeme klientov do skupín podľa závažnosti pamäťových problémov.  Využívame techniky pre tréning pamäte, ktoré stimulujú rôzne oblasti mozgu a sú prevenciou depresie a osamelosti.

Štruktúra viet, slovná zásoba – je komunikačné cvičenie, kde komunikácia sa uskutočňuje pomocou, obrázkov, predmetov, symbolov. Prebieha nácvik písma, podpisu, čítanie textu s prešmyčkami,  do vynechaných častí viet vpíšeme časti tak, aby dávali zmysel… Touto aktivitou aktivizujeme hlavne pamäť a pozornosť.

Ergoterapia – je terapia, ktorú môžeme nazvať aj pracovná terapia. Pri tejto terapii sa využíva tzv. liečivý účinok prácou. Využíva sa pri klientoch, ktorí majú narušenú stratu sebaobsluhy. Podporuje psychický a telesný rozvoj je vhodná aj pri poruchách správania. V našom zariadení využívame ergoterapiu pri sadení okrasných kvetov a bylín, úprave átria a kaplnky.

Canisterapia – využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov.

Dianie doma a vo svete kedysi a dnes – „preberanie“ dennej domácej a zahraničnej tlače, rozhovormi o politickej, sociálnej a inej situácii pri šálke čaju a kávy je terapiou, ktorá vyvoláva pocit nezávislosti a vyvoláva pozitívne zmeny v živote.

Kino – filmy, seriály, dokumenty, ktoré sa na pravidelnej báze premietajú sú spestrením pre klientov k bežnému dennému programu.

Športové aktivity – na cvičenie nikdy nie je neskoro. Ku krásnemu seniorskému veku patrí okrem dobrej mysle aj pohyb. Klienti v chladných mesiacoch využívajú k cvičeniu spoločné priestory zariadenia a rehabilitačnú miestnosť. V lete je cvičenie vonku na vzduchu. Posilňovanie tela, zlepšuje fyzický stav a priamo pôsobí proti starnutiu. Športovanie prispieva k prevencii cukrovky, alebo kardiovaskulárnych chorôb.

Tematicky zameraná prednáška – klienti nášho zariadenie majú mimoriadne v obľube prednášky. Tie sú zamerané na aktuálne tematické dni v priebehu mesiaca (deň zeme a pod.) na zdravotnú stránku (zdravotná prednáška), ale aj na rôzne iné témy (architektúra, hrady a zámky…). Prednášajúci vyberá a do zariadenia pozýva pani inštruktorka sociálnej rehabilitácie. O svoje životné a pracovné skúsenosti sa radi podelia aj naši klienti. Prenášajúci sú častokrát aj oni, čo im dáva iný rozmer pohľadu na svojich priateľov zo zariadenia a opačne.

Stretnutie zástupcov klientov – stretnutie s klientmi sa koná každý posledný štvrtok v mesiaci a je zamerané na spokojnosť klientov. Toto stretnutie je zacielené na podnety od klientov. Ich postrehy sa orientujú na stravu, opateru, čistotu, rehabilitáciu ale aj sociálnu rehabilitáciu. Z tohto stretnutia pani inštruktorka sociálnej rehabilitácie pripravuje zápis a informuje manažment zariadenia.

Narodeninová oslava klientov – oslava sviatku narodenín klientov sa koná raz za tri mesiace. Príhovor a gratulácie k oslávencom prednesú zamestnanci manažmentu a sociálneho úseku zariadenia. Pri slávnostne prestretom stole si klienti vychutnávajú narodeninovú tortu a pri tónoch hudby trávia narodeninové popoludnie.

Výlet mimo zariadenia – s priaznivým počasím prichádza aj možnosť výletov mimo zariadenia. Týchto výletov sa zúčastňujú mobilní aj imobilní klienti. K dispozícii je automobil spoločnosti Casa Slovensko n.o., ktorým je preprava pohodlná a časovo neobmedzená. Klienti navštevujú múzeá, výstavy, knižnice, parky a iné.

Spoznajte naše služby