Zásady ochrany osobných údajov

Poučenie o spracúvaní osobných údajov na webovej stránke http://casa-sk.sk
(ďalej len „Poučenie“)

 • Koho sa Poučenie týka?

Toto poučenie sa Vás týka, ak ste návštevníkom našej webovej stránky a osobitne ak vypĺňate náš kontaktný formulár zverejnený na stránke https://casa-sk.sk/kontakt/.

 • Kto Poučenie poskytuje?

Poučenie poskytuje Casa Slovensko n. o., so sídlom: Kučišdorfská dolina 6, 902 01 Pezinok, IČO: 45 741 140, zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo registrácie: OVVS-39210/410/2013-NO, zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja, číslo registrácie: 205/2013-SP (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 • Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky, žiadosti alebo podnety týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov?

So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa možno na Prevádzkovateľa obracať písomne na adrese uvedenej v bode 2, e-mailom na adrese: info@casa-sk.sk alebo telefonicky na čísle: 033/6402937.

 • Aké osobné údaje a iné údaje o Vás zbierame a na aký účel?
 • Údaje zadané prostredníctvom kontaktného formulára. Tieto údaje zbierame len na účel vybavenia Vášho dopytu zadaného prostredníctvom formulára. Právnym základom spracúvania je Váš súhlas.
 • Technické údaje potrebné na správne fungovanie a zobrazenie stránky. Tieto údaje sa spracúvajú na pozadí systému a na nič iné ako na prevádzku stránky ich nepoužívame. Zjednodušene povedané, náš a váš počítač si medzi sebou musia vymeniť nejaké údaje (napr. IP adresu, typ prehliadača, atď.), aby spolu vedeli správne komunikovať keď si prehliadate náš portál. Právnym základom je požiadavka na funkčnosť našej stránky.
 • Anonymizované údaje zo služby GoogleAnalytics. Tieto údaje používame aby sme vedeli sledovať „premávku“ na našom portáli a podľa toho vedeli prispôsobiť a zefektívniť náš portál. Právnym základom je náš oprávnený záujem na tom, aby náš portál fungoval správne a efektívne a aby bol ľahko dostupný pre návštevníkov. Podmienky ochrany súkromia tejto služby sú k dispozícii tu.
 • Údaje spracúvané službou reCAPTCHA. Služba reCAPTCHA overuje, či formulár vypĺňa fyzická osoba alebo stroj, krátkym meraním jej prejavov (napr. pohybu počítačovej myši alebo hodnotenia obrázkov, ktoré služba návštevníkovi portálu zobrazí). Tieto údaje spracúvame v anonymizovanej forme na pozadí systému. Pomocou reCAPTCHA sa chránime proti útoku tzv. botov, ktorí by mohli znefunkčniť našu stránku. Právnym základom je náš oprávnený záujem na ochrane pred útokmi na náš portál. Podmienky ochrany súkromia tejto služby sú k dispozícii tu.
 • Súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, mobile alebo inom zariadení. Používame ich na účely uvedené vyššie. Právne základy sú tiež uvedené vyššie. Viac o používaní cookies nájdete v bode 8.

Niektoré údaje uvedené v kontaktnom formulári sú označené ako povinné. Tieto údaje potrebujeme na vybavenie Vášho podnetu. Ak nám tieto údaje neposkytnete, nebudete môcť odoslať kontaktný formulár. Ak nám poskytnete nesprávne údaje, môže dôjsť k nami nezavinenej chybe alebo omeškaniu pri zodpovedaní Vášho dopytu.

Vaše údaje nespracúvame na marketingové účely. Či spracúva vaše údaje na marketingové účely poskytovateľ služby GoogleAnalytics alebo reCAPTCHA upravujú vyššie uvedené podmienky ochrany súkromia, ktoré sa vzťahujú na tieto služby.

 • Kto má k údajom, ktoré spracúvame prostredníctvom našej stránky prístup?

Vaše osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri používaní našej stránky máme k dispozícii my a nami poverení zamestnanci.

Vaše osobné údaje sú ukladané na počítačoch (serveroch) nášho zmluvného poskytovateľa webhostingu: Websupport, s.r.o., so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava. Tento poskytovateľ je zo zákona ale aj zmluvne viazaný mlčanlivosťou o Vašich údajoch.

Na analytické účely používame službu GoogleAnalytics. Službu prevádzkuje: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Z tejto služby máme o návštevníkoch stránky k dispozícii anonymizované údaje, ale poskytovateľ tejto služby o Vás zbiera viac informácií.

Na účel ochrany portálu pred zneužitím spracúva Vaše osobné údaje poskytovateľ služby reCAPTCHA. Službu prevádzkuje: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Z tejto služby máme k dispozícii len anonymizované údaje, ale poskytovateľ tejto služby o Vás zbiera viac informácií.

Nemôžeme tiež vylúčiť, že v súlade s príslušnými predpismi si od nás v rámci kontrolnej činnosti alebo vyšetrovania údaje, ktoré spracúvame, vyžiadajú súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné úrady.

Vaše údaje nezverejňujeme.

 • Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára uchovávame, kým nevybavíme Váš dopyt. To spravidla netrvá dlhšie ako niekoľko dní. Ak na základe Vášho dopytu začneme napríklad proces uzatvárania zmluvy, Vaše osobné údaje budeme spracúvať dlhšie. O tom Vás ale osobitne poučíme, ak tento prípad nastane.

Vaše ostatné údaje, ktoré používame v súvislosti s Vašou návštevou stránky spravidla spracúvame len kým nezavriete prehliadač, resp. kartu s našou stránkou. Poskytovateľ služby GoogleAnalytics a reCAPTCHA ale môže mať Vaše údaje k dispozícii dlhšie.

 • Aké máte práva a ako si ich uplatniť?

Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom podľa bodu 3. O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás vopred informujeme.

Aby sme mohli vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, budeme potrebovať, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli Vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, oznámime Vám, či Vaše údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Máte právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Vás spracúvame, ak si myslíte, že sú nesprávne.

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak ich už nepotrebujeme, ak odvoláte súhlas, ktorí ste nám na spracúvanie dali, ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak správne namietnete, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov, ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, na čas kým sa ich správnosť overí, ak je spracúvanie nezákonné ale údaje už nepotrebujeme a požiadate o to namiesto vymazania, ak namietate spracúvanie, do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad našimi záujmami.

Ak sa domnievame, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení ochrane údajov. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1526918377746&uri=CELEX:32016R0679

 • Používanie cookies.

Používame dva druhy cookies.

Funkčné a technické cookies zabezpečujú riadne fungovanie webstránky. Bez nich by stránka nefungovala a preto ich môžeme používať aj bez Vášho súhlasu.

Analytické cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácií o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete. Z tohto dôvodu sme oprávnení používať tieto cookies aj bez Vášho súhlasu, ale používanie týchto cookies môžete zakázať tu.

 • S čím súhlasíte keď nám dáte súhlas na spracúvanie osobných údajov a čo by ste mali ešte o súhlase vedieť?

Osobné údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, spracúvame výhradne na základe Vášho súhlasu. Zákony od nás požadujú, aby ste nám súhlas dali výslovne. Preto nemôžete formulár odoslať, kým nezaškrtnete, že súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.

Vaše osobné údaje zadané do kontaktného formulára budeme s Vaším súhlasom používať len na účel vybavenia Vášho dopytu.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nás môžete kontaktovať spôsobom uvedeným v bode 3. Ak sme už medzičasom v súlade s Vaším súhlasom Vaše údaje použili, nejde o nezákonné spracúvanie.

Za účelom ochrany mladistvých neakceptujeme súhlas poskytnutý osobou vo veku do 16 rokov. V takomto prípade žiadame, aby formulár vyplnil zákonný zástupca.

Zákon nám zakazuje, aby sme spracúvali osobné údaje získané od inej osoby bez písomného súhlasu osoby, ktorej sa tieto údaje týkajú. Ak chcete vo formulári vyplniť údaje o inej osobe, vyžiadajte si od nej súhlas alebo plnomocenstvo.

Spoznajte naše služby